Lepšie funkcie, jednoduchšie používanie

Máme všetky funkcie, ktoré potrebujete

Free Mini Basic Professional Enterprise
Počet užívateľov 1 1 1+ 1+ 3+
Maximálny počet odpovedí mesačne 200 1 000 10 000 / užívateľ 50 000 / užívateľ vlastný limit
Maximálny počet emailových pozvánok mesačne 10 000 / užívateľ 50 000 / užívateľ vlastný limit
Počet API volaní 30 000 / mesačne vlastný limit
Veľkosť knižnice 50 MB 100 MB 200 MB 500 MB vlastný limit
Počet prieskumov neobmedzene neobmedzene neobmedzene neobmedzene neobmedzene
Počet otázok v prieskume neobmedzene neobmedzene neobmedzene neobmedzene neobmedzene
Počet stránok v prieskume neobmedzene neobmedzene neobmedzene neobmedzene neobmedzene
Počet odpovedí v prieskume 200 neobmedzene neobmedzene neobmedzene neobmedzene
Neverejné dotazníky
Dotazníky bez reklám
Užívateľská podpora E-mail E-mail E-mail/telefón E-mail/telefón E-mail/telefón

Typy otázek

Free Mini Basic Professional Enterprise
Počet typov otázok 21 21 26 29 29
Základné typy otázok Free Mini Basic Professional Enterprise
Textový blok
Obrázok
YouTube Video
Automatické spustenie, znemožnenie opakovaného prehrania
Výber z možností
Výber jedinej alebo viac možností
Rozbaľovacia ponuka
Likertova škála
Hviezdičkové hodnotenie
Výber z obrázkov
Výber zo smajlíkov
Textová odpoveď jednoriadková
Textová odpoveď viacriadková
Interaktívne radenie možností
Batéria s výberom z možností
Batéria s textovými poľami
Pokročilé typy otázok Free Mini Basic Professional Enterprise
Batéria s posuvníky
Batéria s hviezdičkovým hodnotením
Batéria s kombináciou otázok
Možno definovať viac otázok na jednom riadku batérie
Posuvník
Sémantický diferenciál
Privátne video
Nahranie súboru videa do knižnice a vloženie do dotazníka. Video je možné prehliadnuť len v dotazníku a nemožno ho zdieľať.
Časovač stránky
Obmedzuje čas, po ktorý je viditeľná strana dotazníka
Skript
Spúšťanie užívateľských skriptov na stránke
Nahratí súboru
Nahratie súborov respondentom. Súbory sú potom súčasťou odpovede k stiahnutiu.
URL Parameter
Načítanie hodnoty z parametra v URL adrese dotazníka do dát odpovedí.
Net Promoter Score®
Možnosti nastavenia otázok Free Mini Basic Professional Enterprise
Povinné vyplnenie otázok
Povinné vyplnenie vybraných riadkov batérie
Kontrola vyplnených údajov na číslo, dátum a e-mailovú adresu
Kontrola minimálne a maximálne hodnoty
Kontrola minimálneho a maximálneho počtu vybraných odpovedí
Kontrola dĺžky textové odpovede
Kontrola počtu slov
Nastavenie šírka batérie
Celková šírka batérie aj šírka prvého stĺpca
Kontrola vyplnených údajov batérie s textovými poľami na číslo, dátum a e-mailovú adresu
Kontrola minimálneho a maximálneho počtu vyplnených riadkov batérie
Textové pole 'Iné'
Riadok batérie 'Iné'
Šírka a výška textové odpovede 'Iné'
Zobrazenie odpovedí
Vodorovne, zvislo, ako Likertova škála
Hromadné vkladanie/úprava odpovedí
Obrázky v riadkoch batérie
Nastavenie triedy CSS
Pre nastavenie vlastného vzhľadu otázky

Design pod kontrolou

Design dotazníka Free Mini Basic Professional Enterprise
Výber zo 17 farebných šablón dotazníkov
Úprava farieb štýlu dotazníka
Typ a veľkosť písma
Zmena šírky dotazníka
Skrytie ukazovateľa priebehu
Skrytie mená prieskumu, mená strany a popisu strany
Voľba vlastného štýlu dotazníka v CSS
Voľba jazyka dotazníka
Tvorba vlastnej knižnice obrázkov
Branding dotazníka Free Mini Basic Professional Enterprise
Vloženie vlastného loga
Zmena veľkosti loga
Zarovnanie loga
Text v pätičke stránky
Skrytie pätičky 'Vytvorené v Click4Survey'
Zmena textu chybových hlásení dotazníka
Zmena textov tlačidiel 'Ďalšia strana', 'Predchádzajúca strana' a 'Dokončiť prieskum'
Skrytie tlačidla 'Predchádzajúca strana'
Zmena textu hlásenia pre uzavretý dotazník
Zmena textu hlásenia pre duplicitnú odpoveď
Zmena textu pokynov pre prerušenie dopytovania
Zmena textu hlásenia pre vyradeného respondenta
Branding odkazu na dotazník Free Mini Basic Professional Enterprise
Úprava tvaru odkazu
Príklad: http://www.click4survey.sk/s/123/vasPrieskum
Odkaz na vlastnej doméne
Príklad: http://vyskumy.vasafirma.sk/s/123/vasPrieskum

Větvení a logika

Logika dotazníka Free Mini Basic Professional Enterprise
Povinné vyplnenie otázky
Kontrola odpovede na číslo, e-mail a dátum
Kontrola od-do u číselnej odpovede
Kontrola min./max. počtu vybraných možností
Interaktívne zobrazenie/skrytie otázky
Zobrazenie alebo skrytie otázky podľa odpovede na inú otázku v stránke
Filtrovanie otázky
Zobrazenie alebo skrytie otázky podľa odpovedí v dotazníku alebo podľa údajov z distribučného kanála
Filtrovanie strany
Zobrazenie alebo skrytie celej strany dotazníka podľa odpovedí v dotazníku alebo podľa údajov z distribučného kanála
Filtrovanie riadku batérie
Zobrazenie alebo skrytie riadku batérie podľa vybraných podmienok
Filtrovanie odpovedí otázky
Zobrazenie alebo skrytie odpovede otázky podľa vybraných podmienok
Rotácia odpovedí
Zobrazenie odpovedí otázky v náhodnom poradí
Rotácia riadkov batérie
Zobrazenie riadkov v náhodnom poradí
Rotácia stĺpcov batérie
Zobrazenie stĺpcov v náhodnom poradí
Rotácia otázok na stránke
Zobrazenie otázok v náhodnom poradí
Rotácia stránok po skupinách
Zoskupenie vybraných stránok a náhodná rotácie skupín; vhodné pre rotácie rôznych variantov konceptov
Automatické uzavretie odkazu
Nastavenie dátumu a času, kedy bude individuálny odkaz na dotazník uzavretý
Kvóta na odkaz
Automatické uzavretie odkazu po nazbieraní určitého počtu odpovedí
Vyradenie z dopytovania
Ukončenie dotazníka pre respondenta, ktorý vyplnil určité odpovede
E-mailová notifikácia
Odoslanie e-mailovej správy z dotazníka na špecifikovanú adresu či respondentovi
Dotazník ako PDF príloha e-mailovej notifikácie
Odoslanie vyplneného dotazníka v PDF súboru ako prílohu správy v e-mailovej notifikácii
Vetvenia a presmerovanie Free Mini Basic Professional Enterprise
Presmerovanie na stranu dotazníka
Presmerovanie respondenta na určitú stranu dotazníka podľa predchádzajúcich odpovedí
Presmerovanie prehliadača na URL
Presmerovanie prehliadača respondenta na určenú URL adresu podľa predchádzajúcich odpovedí

Distribuce dotazníku

Typy odkazov na dotazník Free Mini Basic Professional Enterprise
Odkaz na doméne SK
http://www.click4survey.sk/s/123/vasPrieskum
Odkaz na doméne CZ
http://www.click4survey.cz/s/123/vasPrieskum
Odkaz na doméne COM
http://www.click4survey.com/s/123/vasPrieskum
Zabezpečený odkaz
https://www.click4survey.sk/s/123/vasPrieskum
Vlastné meno výskumu v odkaze
http://www.click4survey.sk/s/123/VlastneMenoVyskumu
Odkaz na vlastnej doméne
http://vyskum.vasafirma.sk/s/123/vasPrieskum
Rozosielanie dotazníka e-mailovou kampaňou Free Mini Basic Professional Enterprise
Odoslaných e-mailových pozvánok mesačne 10 000 50 000 50 000 na užívateľa
E-mailové správy v prostom texte
E-mailové správy v HTML
Testovanie správ
Odoslanie správy na zadané adresy k otestovaniu
Rozoslanie pripomienky
Zaslanie pripomienky na dokončenie dotazníka
Plánované rozoslanie správy
Začatie rozosielanie správy v určenom čase
Prerušenie dotazníka
Prerušenie vypĺňaní dotazníka so zaslaním odkazu pre neskoršie dokončenie
Voľba adresy odosielateľa správy
Voľby adries 'Od'
Zobraziť status odoslaných správ
Zobrazí, ktoré adresy sú nedoručiteľné, odhlásené, ktoré správy respondenti otvorili, z ktorých adries bol dotazník dokončený a z ktorých rozpracovaný.
Rozšírené nastavenie odosielania e-mailov
Automatické zaslanie pozvánky na novo pridané kontakty, zaslanie pripomienky po určenej dobe od odoslania pozvánky, zaslanie poďakovania po dokončení dotazníka.
Kontrola duplicitných odpovedí Free Mini Basic Professional Enterprise
Kontrola duplicity pomocou Cookies
Jediná odpoveď na e-mailový kontakt
Zabezpečený prístup k dotazníku Free Mini Basic Professional Enterprise
Zabezpečenie prístupu k dotazníku spoločným heslom
Pre prístup k dotazníku musí respondent zadať vstupné heslo. Heslo je spoločné pre všetkých respondentov.
Zabezpečenie prístupu k dotazníku individuálnymi heslami
Pre prístup k dotazníku musí respondent zadať vstupné heslo. Každý respondent má k dispozícii svoje vlastné heslo.
Načítanie kontaktov e-mailové kampane Free Mini Basic Professional Enterprise
Zadanie kontaktu formulárom
Hromadné načítanie kontaktov
Kontrola duplicitných kontaktov
Anti SPAM kontrola kontaktov
Zamedzenie rozoslaniu viac správ na zhodnú adresu za určenú dobu
Doplňovanie údajov pri rozoslaniu správy
Vkladanie údajov kontaktov do e-mailovej správy počas rozosielania
Automatické generovanie oslovenie pre česká mena
Generovanie oslovenie kontaktu v 5. páde podľa českého mena a priezviska
Export kontaktov kampane do Excelu
Zdieľanie dotazníka na sociálnych sieťach Free Mini Basic Professional Enterprise
Integrácia Facebook
Zdieľajte prieskumy priamo na vašu Facebookovú stenu
Integrácia Twitter
Zdieľajte prieskumy priamo na Twitteri
QR kódy Free Mini Basic Professional Enterprise
QR kód
Umožní respondentom vyplniť váš dotazník vyfotením QR kódu
Riadenie kvót Free Mini Basic Professional Enterprise
Globálna kvóta
Umožní zobrať v prieskume len zadaný počet odpovedí. Po získaní požadovaných odpovedí je novým respondentom zobrazené hlásenie o naplnení kvóty.
Segmentové kvóty
Umožní získať potrebný počet odpovedí v určitých segmentoch respondentov, definovaných podľa otázok v dotazníku. Napr. muži 25-30 rokov, ktorí používajú určitý produkt.
E-mailové notifikácie
Pri naplnení segmentové kvóty systém automaticky zašle na zadané e-mailové adresy oznámenia o naplnenie kvóty
Nákup respondentov Free Mini Basic Professional Enterprise
Online panel respondentov
Jednoduchý prístup k viac ako 266+ miliónom respondentov v 130+ krajinách
Telefonické dopytovania Free Mini Basic Professional Enterprise
Integrovaný modul CATI
Dopytovania vo vašom call centre
Hromadné načtení kontaktů pro telefonování
CATI portál
Špeciálna stránka s prístupom pre operátorov call centra
Definícia operátorov
Správa operátorov a prístupových hesiel

Analýza výsledků

Vytváranie analýz Free Mini Basic Professional Enterprise
Analýza odpovedí v reálnom čase
Súhrnná analýza
Súhrnné výsledky za jednotlivé otázky v tabuľkách a grafoch
Maximálny počet analýz na prieskum 1 2 5 bez obmedzenia bez obmedzenia
Prehliadanie analýzy online
Možnosti analýzy Free Mini Basic Professional Enterprise
Prehliadanie individuálnych odpovedí
Export odpovedí do PDF
Vloženie otázky do analýzy
Zobrazenie výsledkov do súhrnnej tabuľky, v koláčovom, prstencovom, riadkovom alebo stĺpcovom grafe
Vloženie textovej prílohy
Zobrazenie odpovedí na otvorené otázky ako súhrnnú tabuľku
Vloženie krížovej tabuľky
Zobrazenie kontingenčnej tabuľky závislostí dvoch otázok
Dokončenie opustených rozhovorov
Možnosť zahrnúť nedokončené odpovedi medzi dokončené
Zobrazenie štatistických ukazovateľov
Počet odpovedí, priemer, štandardná odchýlka, medián a modus
Úprava textov v položkách analýzy
Filtrovanie analýzy podľa otázok
Zobrazenie špecifických odpovedí len na špecifické otázky
Filtrovanie analýzy podľa distribučných kanálov
Zobrazenie odpovedí za špecifické distribučné kanály
Zdieľanie analýzy
Prístup k analýze cez špeciálny odkaz chránený heslom
Výpočet Net Promoter Score®
Export položiek analýzy
Uloženie tabuľky alebo grafu do obrázka pre vloženie do správy či prezentácie
Export analýzy do PDF
Export dát Free Mini Basic Professional Enterprise
Export dát do Excelu
Export dát do CSV
Export dát do SPSS
Export vrátane mien premenných a automatického načítanie hodnôt premenných podľa variantov odpovedí (labelovania)
Výber otázok k exportu
Špecifikácie distribučného kanála
Výber odpovedí k exportu získaných zo specifikého distribučného kanála
Dáta ako hodnoty
Možnosť exportovať odpovedi v kódoch (napr. namiesto muž/žena v kódoch 1/2)
Export nedokončených odpovedí
Export dát za určené obdobie
Možnosť exportovať odpovede za určitý časový úsek
Automatický export dát do emailu
Zaslanie exportovaných odpovedí na určené emailové adresy v stanovenom čase alebo opakovane / denne / týždenne
Automatický export dát na FTP server
Uloženie exportovaných dát odpovedí na náš FTP server. Zriadenie zabezpečeného FTP prístupu klientovi pre integráciu automatického importu dát do interných systémov.

Nástroje pro práci v týmu

Limity účtov Free Mini Basic Professional Enterprise
Počet užívateľov v účtu 1 1 1+ 1+ 2+
Prístupové práva Free Mini Basic Professional Enterprise
Správa užívateľských účtov
Správa tímov
Možnosť zaradiť užívateľov do tímov. Zdieľanie projektov alebo práce na vlastných prieskumoch.
Správa rolí
Voľba rolí užívateľov v tímoch. Napr. role Analytik pre prehliadanie a analýzu odpovedí.
Voľba manažéra tímu
Priradenie individuálneho prieskumu užívateľovi
Obmedzenie prístupu užívateľa len k svojím prieskumom

Integrační nástroje

Integrácia Free Mini Basic Professional Enterprise
API prístup
Aplikačné rozhranie pre prístup k funkciám platformy Click4Survey z aplikácií klienta.
30 000 volaní / mesačne vlastný limit
Webhooky
Spätné volanie aplikácie klienta z platformy Click4Survey hneď, ako sa v Click4Survey niečo stane.