Obchodné podmienky

Registráciou i ďalším využívaním služieb vyjadruje používateľ súhlas s nižšie uvedenými Obchodnými podmienkami spoločnosti Click4Survey s. r. o. Stanovenými pre využívanie aplikácie Click4Survey.

1. Definícia základných pojmov

1.1. Poskytovateľom je spoločnosť Click4Survey s.r.o., so sídlom Radlická 3201/14, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 24264016, DIČ: CZ24264016, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 198516 (ďalej len poskytovateľ).

1.2. Používateľom je každá osoba identifikovaná e-mailovou adresou a heslom zadaným pri registrácii, ktorá služby využíva (ďalej len používateľ).

1.3. Zmluvou sa rozumie zmluva uzavretá medzi Poskytovateľom a Používateľom, ktorej predmetom je poskytnutie Licencia na používanie webovej aplikácie Click4Survey, dostupné na adrese app.click4survey.cz.

1.4. Aplikáciou sa rozumie webová aplikácia Click4Survey pre tvorbu a realizáciu online dotazníkov a prieskumov.

1.5. Licencia je nevýhradnou licenciou k užívaniu Aplikácie za podmienok uvedených v týchto obchodných podmienkach.

1.6. Ponukou k uzavretiu zmluvy je registrácia Používateľa, ktorá sa realizuje vytvorením účtu (vyplnením a odoslaním registračného formulára alebo vytvorením registrácia zo strany Poskytovateľa na základe žiadosti Používateľa).

1.7. Prijatím ponuky je zobrazenie obrazovky s informáciou o potvrdenie registrácie alebo e-mailové o potvrdeniu registrácie poskytovateľom. Toto prijatie ponuky je okamihom uzatvorenia zmluvy. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.

1.8. Účet – používateľský účet pre službu vytvorený registráciou. Účet predstavuje neverejnú časť aplikácie, prístupnou zadaním e-mailovej adresy a hesla používateľa.

1.9. Blokácia účtu je obmedzením prístupu používateľov k účtu. Používateľovi je umožnené len zrušiť svoj účet.

1.10. Zrušenie účtu je nenávratné zmazanie účtu používateľa a všetkých dát spojených s rušeným účtom. Zrušenie účtu predstavuje zrušenie zmluvy.

2. Práva a povinnosti používateľa

2.1. Používateľ je povinný uviesť pri registrácii pravdivé kontaktné údaje využívané na účely fakturácie poskytnutých služieb a komunikáciu s poskytovateľom. Používateľ je povinný udržiavať tieto údaje aktuálne.

2.2. Používateľ súhlasí, aby mu bola poskytovateľom zasielaná obchodné oznámenia. Tento súhlas je kedykoľvek odvolateľný.

2.3. Používateľ je povinný chrániť poskytnutá prístupové mená a heslá k zriadeným službám a programovým prostriedkom servera pred zneužitím treťou stranou. Za prípadné zneužitie nenesie poskytovateľ zodpovednosť.

2.4. Aplikácia Click4Survey, je podľa zákona o autorskom práve, o právach súvisiacich s autorským právom a o zmene niektorých zákonov (ďalej len "Autorský zákon"), autorským dielom. Majetkové práva k aplikácii patrí poskytovateľovi. Táto zmluva neudeľuje používateľovi žiadna oprávnenia v spojení s ochrannými známkami poskytovateľa.

2.5. Používateľ sa zaväzuje nepredávať ani ďalej neposkytovať Aplikáciu akýmkoľvek spôsobom tretím osobám bez súhlasu poskytovateľa.

2.6. Používateľ nesie plnú zodpovednosť za dáta a obsah, ktorý poskytovanou Aplikáciou spracováva a zaväzuje sa užívať poskytnutú Aplikáciu v súlade s právnymi predpismi Českej republiky.

2.7. Používateľ sa zaväzuje nevyužívať svoj používateľský účet pre rozosielanie nevyžiadaných e-mailov, vírusov alebo iného obsahu, ktorý je v rozpore s právnymi predpismi, obťažujúce alebo v rozpore s dobrými mravmi. Na účely týchto podmienok sa za spam považuje akékoľvek nevyžiadanej oznámenie zaslané prostredníctvom e-mailu príjemcovi bez jeho predchádzajúceho súhlasu alebo príjemcovi, s ktorým nebol nikdy predtým v žiadnom zmluvnom vzťahu. Za spam sa považuje tiež akékoľvek oznámenie, slúžiace na priamu alebo nepriamu propagáciu tovaru, služieb, ktoré nie je jasne a zreteľne označené ako obchodné oznámenie.

2.8. Používateľ sa zaväzuje platiť riadne a včas dohodnutú cenu za poskytované služby podľa platného cenníka.

2.9. Užívateľ má právo kedykoľvek zrušiť Zmluvu zrušením svojho účtu, ak jeho účet nie je blokovaný z dôvodu porušenia niektorej z obchodných podmienok. Všetky dáta používateľa budú po zrušení účtu nenávratne vymazaná.

3. Práva a povinnosti poskytovateľa

3.1. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť plynulú prevádzku Aplikácie.

3.2. Porušením povinnosti poskytovateľa zabezpečiť plynulú prevádzku Aplikácia nie je prerušenie prevádzky Aplikácia vzniknuté z neodvratných objektívnych dôvodov (napr. výpadok dodávok elektrickej energie, technický výpadok na strane poskytovateľa infraštruktúry a pod.) Alebo prerušenie prevádzky z dôvodu systémových zásahov poskytovateľa do prevádzky servera, o ktorých však bude užívateľ informovaný včas a v predstihu informačným hlásením priamo v Aplikáciu.

3.3. Poskytovateľ má právo zrušiť účet používateľovi, ktorý porušuje Zmluvné podmienky, zámerne poškodzuje aplikáciu, zneužije ochrannej známky poskytovateľa, dopustí sa iného nelegálneho šírenia obsahu webu či webové aplikácie alebo sa snažia obísť tarifné obmedzenia.

3.4. Poskytovateľ má právo zrušiť účet používateľovi, ktorý sa do tohto účtu neprihlásil dlhšie ako 12 mesiacov. Pred prípadným zrušením poskytovateľ upozorní používateľa zaslaním e-mailovej správy na jeho e-mailovú adresu.

3.5. Poskytovateľ má právo zrušiť účet používateľovi využívajúcemu Aplikáciu v bezplatnom tarife FREE bez udania dôvodu. Pred prípadným zrušením poskytovateľ upozorní používateľa zaslaním e-mailovej správy na jeho e-mailovú adresu.

3.6. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu spôsobenú užívaním aplikácie.

4. Ceny a platby

4.1. Ceny za používanie Aplikácie sú stanovené podľa aktuálneho cenníka tarifov publikovaného na adrese www.click4survey.sk/ceny, a to podľa zvoleného tarifu a zvoleného obdobia.

4.2. Bezplatná verzia Aplikácie je dostupná v tarife FREE. Funkcie a limity tarifu FREE sú publikované na adrese www.click4survey.sk/funkcie.

4.3. Platené tarify je možné bezplatne vyskúšať vo skúšobnej dobe 14 dní. Po túto dobu je kapacita účtu (počet odpovedí a e-mailových pozvánok) obmedzená.

4.4. Úhrady za využívanie Aplikácia sa uskutočňujú vopred na základe vystavenej (zálohovej) faktúry.

4.5. Pre bezhotovostné platby kartou je Aplikácia napojená na platobnú bránu spoločnosti GoPay s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných alebo kreditných kariet. Čísla platobných kariet sú zadávané pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu.

4.6. Poskytovateľ je oprávnený meniť podmienky a ceny ponúkaných služieb.

4.7. Poskytovateľ môže poskytnúť používateľovi zľavy a bonusy z ceny. Pravidlá pre poskytnutie sú uvedené na adrese www.click4survey.sk/ceny.

4.8. Po ukončení platnosti plateného tarify je používateľský účet uzamknutý. Užívateľ si môže účet sprístupniť prechodom na bezplatný tarif alebo si znovu zakúpiť platený tarif.

4.9. Poskytovateľ má právo zablokovať účet používateľovi, ktorý je v omeškaní s platbou za používanie Aplikácia dlhšie ako 5 pracovných dní, a to do doby jej úhrady.

4.10. Poskytovateľ má právo zrušiť účet používateľovi, ktorý je v omeškaní s platbou za využívanie Aplikácia dlhšie ako 1 mesiac. Pred prípadným zrušením upozorní poskytovateľ používateľa zaslaním e-mailovej správy na adresu používateľa.

5. Ochrana osobných údajov

5.1. Poskytovateľ je registrovaný správca osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov Českej republiky pod evidenčným číslom 00044293.

5.2. Ochranu osobných údajov Používateľa upravujú Podmienky ochrany osobných údajov publikované na adrese www.click4survey.sk/ochrana-osobnych-udajov.

5.3. Ochranu osobných údajov respondentov Používateľa upravuje Spracovateľská zmluva publikovaná na adrese www.click4survey.sk/spracovatelska-zmluva.

6. Záverečné ustanovenia

6.1. Poskytovateľ má právo meniť tieto obchodné podmienky, napríklad z dôvodu ich uvedenie do súladu s právnymi predpismi. Na zmenu Obchodných podmienok bude Používateľ upozornený v Aplikácii.

6.2. Ak používateľ so zmenou obchodných podmienok nesúhlasí, má právo účet zrušiť.

6.3. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 24. 5. 2018.