Spracovateľská zmluva

Táto Spracovateľská zmluva je dodatkom Obchodných podmienok medzi spoločnosťou Click4Survey s.r.o. a Používateľom.

1. Definícia základných pojmov

1.1. Pojmy "Poskytovateľ", "Používateľ", "Licenčná zmluva", "Aplikácia" majú rovnaký význam, ktorý definujú Obchodné podmienky a termíny "GDPR", "správca dát" , "spracovateľ dát", "osobné údaje", "spracovanie", "zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia", ako ich definujú Podmienky ochrany osobných údajov.

1.2. Respondent je každá osoba, ktorá sa zúčastňuje vyplňovania dotazníka vytvoreného a prevádzkovaného Užívateľom v Aplikácii.

1.3. Táto Spracovateľská zmluva definuje spôsob spracovania osobných údajov Respondentov Používateľa v súlade s požiadavkami GDPR.

1.4. Poskytovateľ je vo vzťahu k osobným údajom Respondentov Používateľa spracovateľom, Užívateľ je správcom týchto údajov.

1.5. Poskytovateľ nie je oprávnený osobné údaje spracovávať v rozpore alebo nad rámec stanovený týmito podmienkami bez priameho, zvláštneho súhlasu Používateľa (napr. Súhlas zvlášť udelený na odovzdanie údajov na spracovanie externým sociológom na účely hromadného spracovania výsledkov prieskumu do sociologické štúdie). Tento súhlas môže Používateľ dať napríklad vyplnením formulára v aplikácii, e-mailom, alebo inou komunikáciou s Poskytovateľom.

1.6. Poskytovateľ je registrovaný správca osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov Českej republiky pod evidenčným číslom 00044293.

2. Aké osobné údaje Poskytovateľ spracováva

2.1. Poskytovateľ sa zaväzuje pre Používateľa spracovávať osobné údaje za účelom poskytovania aplikácie Click4Survey formou licenčnej zmluvy a poskytnutí pomoci Používateľovi pri používaní aplikácie v rozsahu bežných osobných údajov. Spracovanie osobitné kategórie údajov podľa čl. 9 GDPR je v rámci Aplikácie zakázané.

2.2. Užívateľ môže do Aplikácia vložiť tieto osobné údaje o svojich respondentoch: Meno, priezvisko, oslovenie, kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefónne číslo, mobilné číslo), firemné údaje (meno firmy, oddelenie, pracovné zaradenie), ďalších údaje o respondentovi.

2.3. Poskytovateľ ďalej spracováva dáta odpovedí z vyplnených dotazníkov Používateľa, ktoré vypĺňajú Respondenti a systémové dáta o nakladaní s e-mailovými správami zasielanými Respondentom.

3. Čo s osobnými údajmi Poskytovateľ robí, ako je spracováva

3.1. Osobné údaje sú spracovávané za účelom poskytovania Aplikácia formou Licenčnej zmluvy. Poskytovateľ bude v rámci spracovania osobné údaje zhromažďovať, ukladať na nosiče informácií, uchovávať a mazať.

3.2. Používateľ povoľuje Poskytovateľovi zapojiť do spracovania ďalšieho spracovateľa osobných údajov. Poskytovateľ musí uložiť svojim subdodávateľom v postavení spracovateľov osobných údajov rovnaké povinnosti na ochranu osobných údajov, ako sú stanovené v týchto podmienkach.

3.3. Zoznam subdodávateľov Poskytovateľa je publikovaný na adrese www.click4survey.sk/spracovatelia.

3.4. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude udržiavať technické a organizačné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k údajom, k ich zmene, zničeniu či strate.

3.5. Oprávnené osoby Poskytovateľa, ktoré spracúvajú osobné údaje podľa týchto podmienok, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnením by bolo ohrozené ich zabezpečenie.

3.6. Poskytovateľ poskytne Používateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie toho, že boli splnené povinnosti podľa tejto zmluvy a GDPR.

4. Právo Používateľa exportovať dáta

4.1. Používateľ má právo exportovať si dáta svojich prieskumov a kontakty e-mailových kampaní v strojovo spracovateľných formátoch, ak sú tieto funkcie dostupné v aktuálne využívanom tarife Aplikácie.

4.2. Používateľ má právo exportovať si strojovo spracovanú analýzu výsledkov prieskumov vo formáte PDF, ak je táto funkcia dostupná v aktuálne využívanom tarife Aplikácie.

5. Zmazanie dát

5.1. Dáta používateľského účtu sa vymažú najneskôr do štyridsiatich ôsmich (48) hodín po zrušení účtu.

5.2. Do tridsiatich (30) dní od vymazania účtu Poskytovateľ vymaže dáta účtu Používateľa aj zo všetkých záloh aplikácie.

5.3. Záznamy o činnosti Aplikácie (logy), v ktorých môžu byť aj záznamy činnosti Používateľa v jeho účtu Poskytovateľ maže do jedného (1) roka od zrušenia účtu.

6. Ostatné

6.1. Používateľ sa zaväzuje okamžite ohlasovať všetky jemu známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť plnenie záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok a poskytnúť Poskytovateľovi súčinnosť nevyhnutnú pre plnenie týchto podmienok.