Ochrana osobných údajov

1. Definícia základných pojmov

1.1. Pojmy "Poskytovateľ", "Používateľ", "Licenčná zmluva", "Aplikácia" majú rovnaký význam, ktorý definujú obchodné podmienky zverejnené na adrese www.click4survey.sk/obchodne-podmienky.

1.2. Poskytovateľ a Používateľ spolu uzavreli Licenčnú zmluvu tým, že Používateľ pri vytvorení účtu registráciou odsúhlasil Obchodné podmienky.

1.3. V rámci tohto právneho vzťahu bude Poskytovateľ správcom osobných údajov Používateľa za účelom realizácie zmluvného vzťahu a pre marketingové účely podľa čl. 4 bod 7) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov – ďalej len "GDPR").

1.4. Termíny "správca dát", "spracovateľ dát", "osobné údaje", "spracovanie", "zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia" použitá v tomto texte je potrebné vykladať v kontexte GDPR.

1.5. Poskytovateľ je registrovaný správca osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov Českej republiky pod evidenčným číslom 00044293.

2. Aké osobné údaje Poskytovateľ o Používateľovi spravuje

2.1. Pre poskytovanie Aplikácie a jej podporu Poskytovateľ spravuje: e-mailovú adresu, heslo, meno a priezvisko používateľa, fakturačné údaje (adresa používateľa, u podnikateľských subjektov tiež IČO, prípadne DIČ), IP adresy, korešpondenciu s užívateľskou podporou Aplikácie, sledovanie návštevnosti a záznamy o využívaní aplikácie (logy)

2.2. Ďalšie údaje o sebe do svojho užívateľského účtu Používateľ zadá pri používaní Aplikácie. Ide napríklad o prístupové údaje ďalších užívateľov v rámci organizácie Používateľa – e-mailová adresa, meno a priezvisko používateľa.

2.3. Poskytovateľ používa v rámci zvyšovania kvality služieb a na analytické účely vo svojej webovej prezentácii tzv. súbory cookie. Používaním webu Užívateľ súhlasí s použitím spomínané technológie.

2.4. Údaje o respondentoch Používateľa, vytvorených prieskumoch, dátach odpovedí a nakladanie s nimi zo strany Poskytovateľa opisuje Spracovateľská zmluva publikovaná na adrese www.click4survey.sk/spracovatelska-zmluva.

3. Čo s osobnými údajmi Poskytovateľ robí a ako ich spracováva

3.1. Spracovanie osobných údajov za účelom realizácie zmluvného vzťahu je spracovanie údajov v rozsahu potrebnom pre plnenie Licenčnej zmluvy. Za týmto účelom sa budú v nevyhnutnom rozsahu spracovávané identifikačné a kontaktné údaje Používateľa a ďalej informácie vzťahujúce sa na zabezpečenie chodu Aplikácie. V prípade, že Používateľ s poskytnutím svojich údajov na tento účel nesúhlasí, nie je možné zmluvu uzavrieť.

3.2. Marketingové využitie údajov znamená iba využitie kontaktných údajov Používateľa za účelom zasielania obchodných oznámení týkajúcich sa výrobkov Poskytovateľa (napr. oznámenie o nových funkciách Aplikácie), prípadne o nových produktoch a službách Poskytovateľa. Vyššie uvedené osobné údaje poskytuje Používateľ dobrovoľne a súhlasí s ich spracovaním. Súhlas sa udeľuje na dobu trvania zmluvného vzťahu a možno ho kedykoľvek odvolať.

3.3. Súhlas platí aj pre správcom poverených spracovateľov, ktorých služby Poskytovateľ využíva pre zaistenie chodu Aplikácie – napr. poskytovatelia serverovej infraštruktúry, zálohovanie dát, externí spolupracovníci a zamestnanci. Poskytovateľ môže do spracovania zapojiť subdodávateľa, pokiaľ ten spĺňa nároky zhodné s ustanoveniami tejto zmluvy.

3.4. Zoznam subdodávateľov Poskytovateľa je publikovaný na adrese www.click4survey.sk/spracovatelia.

3.5. Poskytovateľ sa zaväzuje neposkytnúť bez priameho súhlasu Používateľa jeho dáta tretím stranám (napr. zvlášť udelený súhlas pre odovzdanie dát prieskumu na účely spracovania externým sociológom). Tento súhlas môže Používateľ poskytnúť napríklad formou e-mailovej komunikácie s Poskytovateľom.

3.6. Zo strany Poskytovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle č. 22 GDPR.

4. Práva Používateľa

4.1. Používateľ má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, právo na ich opravu, právo na ich vymazanie. Používateľ, ak sa domnieva, že sú jeho osobné dáta spracovávané nezákonne, má tiež právo požadovať na Poskytovateľovi vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu.

4.2. Ak požiada Používateľ o informáciu o rozsahu či spôsobe spracovania svojich Osobných údajov, je mu Poskytovateľ povinný túto informáciu odovzdať bezodkladne, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia žiadosti Poskytovateľom na adrese podpora@click4survey.cz.

4.3. Poskytovateľ je oprávnený v prípade opakovanej a neopodstatnené žiadosti o poskytnutie fyzické kópie spracúvaných Osobných údajov účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady s tým spojené.

5. Zmazanie dát

5.1. Po ukončení poskytovania služieb na základe Licenčnej zmluvy medzi Poskytovateľom a Používateľom – tým, že Používateľ zruší svoj účet – je Poskytovateľ povinný vymazať dáta účtu Používateľa, pokiaľ nemá povinnosť uložiť osobné údaje na základe osobitného zákona.

5.2. Dáta používateľského účtu sa vymažú najneskôr do štyridsiatich ôsmich (48) hodín po zrušení účtu.

5.3. Do tridsiatich (30) dní od zmazanie účtu Poskytovateľ vymaže dáta účtu Používateľa aj zo záloh aplikácie.

5.4. Záznamy o činnosti Aplikácie (logy), v ktorých môžu byť aj záznamy činnosti Používateľa v jeho účtu Poskytovateľ maže do jedného (1) roka od zrušenia účtu.

5.5. Poskytovateľ po ukončení plnenia na základe Licenčnej zmluvy uchováva: e-mailovú adresu Používateľa (je nutná pre prípadný ďalší kontakt; nebude využívaná na marketingové účely), korešpondenciu Používateľa pri riešení jeho otázok s užívateľskou podporou pomocou e-mailu, alebo Facebooku.

6. Ostatné

6.1. Používateľ sa zaväzuje okamžite informovať Poskytovateľa o všetkých jemu známych skutočnostiach, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť plnenie záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok a poskytnúť Poskytovateľovi súčinnosť pri riešení týchto skutočností.