Nominačný hárok pre podujatie Dobrovoľník roka 2020 - odovzdávanie ceny Srdce na dlani na celoslovenskej úrovni v kategórii DOBROVOĽNÍCKA POMOC VYKONÁVANÁ NA CELOSLOVENSKEJ ÚROVNI.

V dotazovaniu nemožno pokračovať, na stránke je chyba.Prejsť na chybu
Vážené dámy a páni, tu môžete podať nomináciu v kategórii DOBROVOĽNÍCKA POMOC VYKONÁVANÁ NA CELOSLOVENSKEJ ÚROVNI na celoslovenské podujatie Dobrovoľník roka 2020. Nominovať je možné dobrovoľníka, skupinu dobrovoľníkov alebo organizáciu, ktorí nevykonávajú činnosť na území jedného alebo niekoľkých krajov, ale s celoslovenskou pôsobnosťou. Rovnako je možné nominovať tiež projekt realizovaný na celoslovenskej úrovni.

Nomináciu môže zaslať akákoľvek právnická osoba alebo skupina aspoň 3 fyzických osôb. Nominovaná môže byť fyzická osoba alebo skupina osôb, organizácia, program alebo projekt. Pri nomináciách, ktoré sa týkajú právnických osôb (obec, mesto, občianske združenie a pod.) musí dať súhlas s prijatím nominácie jej štatutárny orgán, ktorý súčasne písomne určí, kto sa v prípade zaradenia sa do užšej nominácie zúčastní prevzatia ceny.

Dobrovoľnícka činnosť musí byť vykonávaná na území Slovenskej republiky"

Vyhlasovateľom a organizátorom je občianske združenie CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum.


Rešpektujte prosím, že bude potrebné udeliť súhlas Váš ako aj ostatných osôb uvedených v nominačnom hárku so spracúvaním osobných údajov prevádzkovateľom občianske združenie CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum so sídlom Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava. Za týmto účelom zašleme po prijatí Vašej nominácie všetkým dotknutým osobám mailom príslušné tlačivo.
Je vyjadrený súhlas štatutára organizácie/firmy, z ktorej skupina dobrovoľníkov pochádza? Bez súhlasu štatutárneho orgánu nomináciu, žiaľ, nemôžeme prijať.*
Je vyjadrený súhlas štatutára organizácie ktorá projekt reaizovala s nomináciou projektu? Bez súhlasu štatutárneho orgánu nomináciu, žiaľ, nemôžeme prijať.*
*
Použitých znakov: 0 z 1500
K nominácii potrebujeme minimálne 5 fotografii, fotografie by mali byť v strednej až vysokej kvalite a mali by vystihovať informácie uvedené v nominácii.
Fotky nám zašlite prosím na mailovú adresu: ocenovanie@dobrovolnictvo.sk
Do predmetu mailu uveďte meno nominovaného dobrovoľníka/čky, koordinátora/ky, dobrovoľníckeho projektu/ programu, dobrovoľníckej skupiny alebo subjektu