Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

V dotazovaniu nemožno pokračovať, na stránke je chyba.Prejsť na chybu
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Je dieťa očkované*
Je dieťa vedené ako dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (telesné obmedzenia a iné)?*
Navštevovalo/nenavštevovalo dieťa MŠ*
Žiadam prijať dieťa do MŠ na*
*
VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO(ÝCH) ZÁSTUPCU(OV)

V prípade ochorenia dieťaťa, výskytu choroby v rodine alebo v najbližšom okolí, bezodkladne oznámim(e) túto skutočnosť riaditeľovi (triednemu učiteľovi) materskej školy. Ďalej sa zaväzujem(e), že oznámim(e) aj každé očkovanie dieťaťa a ochorenie dieťaťa prenosnou chorobou. Beriem(e) na vedomie, že na základe opakovaného porušovania Školského poriadku zákonnými zástupcami dieťaťa, môže riaditeľ školy rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ. Súčasne sa zaväzujem(e), že budem(e) pravidelne mesačne a v termíne platiť MŠ príspevok na výchovu a vzdelávanie v zmysle zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a v súlade so VZN obce Bajerov. Zároveň dávam(e) súhlas na spracovanie osobných údajov dieťaťa a jeho zákonných zástupcov pre potreby školy v zmysle §11 písm7 školského zákona.
Vyhlasujem(e), že svoje dieťa po príchode do materskej školy osobne odovzdám pedagogickému zamestnancovi a po ukončení pobytu v materskej škole ho preberie zákonný zástupca, alebo iná poverená osoba na základe môjho písomného splnomocnenia.*
Zaväzujem sa, že lekárske potvrdenie o spôsobilosti dieťaťa navštevovať kolektív MŠ zabezpečím a donesiem ihneď, ako to bude možné*
*
*
*